Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) uprzejmie informujemy, że:

 

  • 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Labo Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ul. Barcza 58 lok. U18 (nr. tel. 89 721 12 52 , adres e-mail: kontakt@nox.olsztyn.pl ).
  • 2. W Centrum Diagnostyki Obrazowej NOX wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Sonia Zawadzka, tel. : 89 721 12 53, adres e-mail: sonia.zawadzka@nox.olsztyn.pl
  • 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
  • 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są zapisy ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
  • 6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
  • 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:– dostępu do treści podanych danych osobowych;– sprostowania danych osobowych;– usunięcia danych osobowych;– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Adres krajowego organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • 10. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.